PL EN

Zgłaszanie działań niepożądanych leku

Zgodnie z wymaganiami prawnymi firma SciencePharma jako Podmiot odpowiedzialny jest zobowiązana w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem terapii do zbierania wszystkich informacji dotyczących działań niepożądanych zaistniałych w wyniku stosowania produktów firmy. Wiedza ta służy stałej ocenie profilu bezpieczeństwa leków i podejmowaniu działań w celu minimalizacji skutków ubocznych terapii, a tym samym poprawie bezpieczeństwa stosowania leków przez pacjenta.

Działaniem niepożądanym jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu firmy SciencePharma, działanie niepożądane można zgłosić do naszego Działu Pharmacovigilance. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie bądź przesyłając wypełniony formularz drogą mailową, faxem lub pocztą na adres:

SciencePharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
Tel.: + 48 (22) 841 16 64
Fax: + 48 (22) 841 16 71
e-mail: phv|sciencepharma.pl| |phv|sciencepharma.pl

Formularz działania niepożądanego 

 

Zachęcamy również do zgłaszania faktu zastosowania naszego produktu w ciąży:

 

Formularz zastosowania leku w ciąży

Administratorem danych osobowych ujętych w formularzu jest SciencePharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, w celu kontaktu z Administratorem korespondencję należy kierować na adres: ado@sciencepharma.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt i) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO, EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych zgodnie z Rozp.(UE) nr 520/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. Podanie danych osoby zgłaszającej jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani /Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres dopuszczenia leku do obrotu oraz przez okres 10 lat od wygaśnięcia dopuszczenia. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny