PL EN

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy w jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują Pani/Panu prawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/69/WE od dnia 25 maja 2018 r. (dalej jako: „RODO”).

Administator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SciencePharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Warszawie (00-725), ul. Chełmska 30/34.

W celu kontaktu z administratorem korespondencję należy kierować na adres: ado|sciencepharma.pl| |ado|sciencepharma.pl.

Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez administratora:

- zgłoszenie działania niepożądanego,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt i) RODO. Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych zgodnie z Rozp.(UE) nr 520/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. Podanie danych osoby zgłaszającej jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres dopuszczenia leku do obrotu oraz przez okres 10 lat od wygaśnięcia pozwolenia.

- zgłoszenie zapytania medycznego,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt i) RODO. Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków w zakresie udzielania informacji na temat produktów leczniczych, zgodnie z art. 60 ust. 2-41 ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia z dnia 6 września 2001 r. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne, aby osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji mogła się z Panią/Panem skontaktować. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu oraz przez okres 10 lat od wygaśnięcia tego pozwolenia.

- prowadzenie korespondencji,

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu prowadzenia korespondencji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 15 lat od momentu ustania relacji biznesowych z administratorem.

- formularz kontaktowy,

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu przyjmowania wpływającej korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania formularza. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok od momentu ustania kontaktu z administratorem.

- realizacja usługi „Newsletter”,

Pani/Pana dane osobowe (tj. adresy e-mail) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji usługi „Newsletter”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne do realizacji usługi „Newsletter”. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres korzystania z usługi „Newsletter”.

- rekrutacja,

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu prowadzenia procesu rekrutacji oraz rekrutacji przyszłych (w przypadku udzielenia zgody także na przetwarzanie Pani/Pana danych w celu wzięcia udziału w rekrutacjach przyszłych). Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzonej rekrutacji, a w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów rekrutacji przyszłych przez okres 2 lat od otrzymania takiej zgody przez administratora, o ile cel przetwarzania nie ulegnie zmianie. Podanie danych ma charakter całkowicie dobrowolny, jednak brak ich podania będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny